PCPO Intranet

Voor ouders

Voor de ouders van onze leerlingen hebben wij diverse informatie hieronder gebundeld. 

Toelating

Elk kind is welkom op onze scholen en wanneer u de keuze maakt voor één van onze scholen dan zijn wij daar blij mee. Er kunnen echter zwaarwegende factoren zijn waardoor wij twijfelen of uw kind wel de aandacht en zorg kan krijgen die het nodig heeft.

In deze onderstaande brochure kunt u de regels, voorwaarden en procedure rondom de toelating van uw kind nalezen. 

Schorsing en verwijdering

Helaas ontstaat er ook wel eens een probleem tussen een kind en de leerkracht/school. Meestal wordt dit in goed overleg tussen school en kind/ouders opgelost. Ingeval dit niet tot een oplossing leidt, kunnen er door de school disciplinaire maatregelen als schorsing en verwijdering worden genomen.

Schorsing is een leerling met onmiddellijke ingang tijdelijk de toegang tot de school ontzeggen. Deze maatregel wordt als sanctie door bestuur of directie genomen bij ernstig wangedrag van een leerling om gedurende de schorsingsperiode te zoeken naar een oplossing. 

Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat het bestuur concludeert dat de relatie tussen school en leerling/ouder(s) onherstelbaar verstoord is.

Onze privacy

PCPO heeft één uniform privacybeleid. Vertrouwen, veiligheid en verantwoording staan binnen onze stichting en scholen hoog in het vaandel. 

Klachtenregeling

Binnen onze stichting streven alle scholen naar een open, prettige samenwerking met ouders gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Toch kan het voorkomen dat u als ouder ernstig van mening verschilt met de leerkracht van uw kind, de IB-er of de schoolleiding. Het is dan goed te weten waar u met uw klacht terecht kunt. Bij klachten dient de volgende procedure doorlopen te worden:

  1. Neem contact op met de leerkracht van uw kind en probeer de zaak uit te spreken.

  2. Indien dit gesprek niet tot de gewenste oplossing leidt, kunt u met uw klacht bij de schoolleiding terecht.

  3. Ook wanneer uw klacht de schoolleiding betreft, dient u eerst in gesprek te gaan met de schoolleiding alvorens u verder gaat. Wanneer bovenstaande stappen niet tot de gewenste oplossing hebben geleid, kunt u uw klacht schriftelijk melden aan de directeur-bestuurder. Deze doet uitspraak, nadat hij alle partijen gehoord heeft. U kunt uw brief richten aan Bestuur PCPO, Postbus 217, 2990 AE  Barendrecht.

  4. Voor de behandeling van zeer ernstige klachten (zoals ongewenste intimiteiten) kunt u zich richten tot de contactpersoon van de school. Het is haar of zijn taak uw klacht op vertrouwelijke wijze aan te horen en u eventueel door te verwijzen naar de vertrouwenspersoon van onze stichting,  mevrouw C. Naber Van Halm, tel. 06-45378862 of via email info@nabervanhalm-consultancy.nl. U kunt zich ook rechtstreeks tot haar wenden.

Ook is het mogelijk dat u zich rechtstreeks wendt tot de Landelijke Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.

Bij de directie en bij de contactpersoon is de klachtenregeling in te zien. Wij hopen uiteraard van harte dat u nooit van deze regeling gebruik hoeft te maken.

Vertrouwenspersoon

Voor de behandeling van (zeer) ernstige klachten en/of zorgen kunt u terecht bij de contactpersoon van de school van uw kind. De naam van deze persoon staat in de schoolgids van de school vermeld. Het is haar/zijn taak uw klacht en/of zorg op vertrouwelijke wijze aan te horen en u eventueel door te verwijzen naar de vertrouwenspersoon van onze stichting, mevrouw C. Naber Van Halm. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft geen banden/verbintenis met onze stichting. Zoals reeds eerder is vermeld kunt u ook direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Zij is bereikbaar via tel. 06-45378862 of via email info@nabervanhalm-consultancy.nl..