PCPO Intranet

Onze identiteit

Onze missie is: 

Onderwijs, met liefde
Voor God, het kind en de naaste.


PCPO wil christelijk onderwijs aanbieden, waar alle kinderen welkom zijn. De vormgeving van de identiteit van elke school zal mede bepaald worden door de context waarin de school staat. Dit houdt in dat er diversiteit in de identiteitsvormgeving van de verschillende scholen zal bestaan.

Concreet betekent dit:

 • De scholen hanteren een open toelatingsbeleid voor leerlingen
 • Verder kenmerken de scholen zich door een godsdienstig karakter, dat geen andere visies uitsluit. De scholen dienen duidelijk herkenbaar te zijn als een christelijke school, doch zullen vanuit de christelijke levensvisie open omgaan met andere godsdiensten en culturen. Het wordt van belang geacht dat kinderen binnen de vertrouwde sfeer van de school kennismaken met andere visies.

Ons identiteitsbewijs

Om onze identiteit handen en voeten te geven hebben wij dit gegoten in een 'identiteitbewijs' met hierin de volgende vier items:
Klik op de items voor toelichting. 


Identiteit en Schoolconcepten
Onder identiteit (volgens het woordenboek: ‘dat wat eigen is aan de persoon’) wordt alles verstaan, waaraan de school herkenbaar is. Daarmee wordt dus niet alleen de levensbeschouwelijke identiteit in engere zin (het meest herkenbaar aan de lessen godsdienstige vorming, het bidden en het zingen) bedoeld. Dit wordt wel de smalle identiteit genoemd.

Bij identiteit houden wij dit begrip in de volle breedte in ogenschouw, waarbij er een onderlinge relatie bestaat tussen de levensbeschouwelijke, de pedagogische en de onderwijskundig-organisatorische kwaliteit van de scholen: de brede identiteit. Onder identiteit verstaan we derhalve al datgene wat de school tot déze specifieke, c.q. christelijke school maakt. Bij deze visie op integrale identiteit hanteren we de volgende indeling met de daarbij genoemde aandachtspunten:

Levensbeschouwelijke dimensie

 • Het vertellen van verhalen uit de bijbel en het lezen uit de bijbel (hogere groepen);
 • Het zingen van christelijke liederen, waaronder liederen uit het Liedboek voor de kerken;
 • Aan het begin en aan het eind van de schooldag vindt er een moment van bezinning plaats, waarbij het gebed als belangrijkste vorm wordt gezien.
 • Het belichten van bijbelse thema’s, zoals liefde, barmhartigheid, vergeving;
 • Het vieren van christelijke feesten;
 • Het actief bijdragen aan acties voor bijvoorbeeld hulporganisaties;
 • Omgang met andere godsdiensten.

Pedagogische dimensie

 • De houding van alle betrokkenen, zowel leerkrachten als leidinggevenden;
 • De respectvolle omgang met anderen;
 • De overdracht van waarden en normen, zoals respect voor ieder mens, plant en dier; betrokkenheid op de nood in de wereld; kritiek kunnen ontvangen; zelfdiscipline; kunnen genieten van het goede;
 • De zorg voor elke leerling, die als uniek mens wordt gezien;
 • Het beleid ten aanzien van belonen en straffen;
 • De wijze waarop de school een veilige school is. Hierbij kan gedacht worden aan het voorkomen van geweld en pesten. Tevens aan voorzieningen als ontruimingsplan, huisregels, klachtenregeling, registratie van ongelukken en het voorkomen daarvan.

Onderwijskundig-organisatorische dimensie

 • De keuze van lesmateriaal, waarbij de levensbeschouwelijke en pedagogische identiteit – zoals voor de school vastgesteld – meewegen;
 • De inrichting van het onderwijsleerproces in de klas;
 • Het gebruik van verschillende werkvormen (individueel, groepjes, klassikaal).
 • De wijze waarop het contact met de ouders wordt georganiseerd.
 • De wijze waarop er in de school leiding wordt gegeven.
 • De wijze waarop er wordt vergaderd en er besluiten worden genomen.
 • Het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten, zoals vieringen.