PCPO Intranet

Onze strategie

PCPO heeft voor de periode 2018-2022 een strategische beleidsplan (SBP). Dit SBP is vergelijkbaar met een schoolplan, maar dan voor de gehele organisatie PCPO. Hierin staat verwoord wat de plannen voor de komende 4 jaar voor PCPO zijn. Dit SBP vormt het kader voor de schoolplannen van de scholen die gemaakt zijn voor de planperiode 2019-2023. Met de vier gezamenlijk gekozen pijlers: 

  1. Onderwijs
  2. Leiderschap
  3. Vitaliteit
  4. Communicatie

kunnen scholen aan de slag met het inrichten van de schoolplannen 2019-2023 om “krachtig” onderwijs te realiseren.

Onze kinderen verdienen goed onderwijs, daar zijn wij het met elkaar over eens. Onze medewerkers werken daar met elkaar erg hard aan. Ook daar is iedereen binnen PCPO het over eens.

Waar staan we voor, waar gaan we voor en hoe we dat bereiken? Dat zijn de sleutelvragen aan de hand waarvan een SBP, maar ook de schoolplannen opgemaakt zijn. De grootste uitdaging is om deze plannen zo op te stellen dat het levende documenten zijn, die toewerken naar concrete doelen.  Onze christelijke identiteit geeft richting aan ons handelen. Vertrouwen en betrouwbaarheid zijn bij ons belangrijke waarden die in ons dagelijks handelen zichtbaar moeten zijn en wij in ons motto laten terugkomen middels de merkwaarde ‘geloofwaardig’.


Kennisplein

In een organisatie waar ca. 500 mensen werken kan het niet anders dan dat er een schat aan ervaringen, kennis en kwaliteiten te vinden is. PCPO wil het delen hiervan met elkaar stimuleren. Kennisplein is een een overkoepelende term voor alle activiteiten die gericht zijn op het delen van interne kennis en het aanbieden van externe kennis.

Hierbij vinden er activiteiten plaats binnen onze stichting waarin mensen elkaar ontmoeten en met en van elkaar leren. Dit gebeurt in de vorm van netwerkbijeenkomsten, themabijeenkomsten, cursussen en studiedagen.

Themabijeenkomsten
Eén of een aantal bijeenkomsten over een onderwerp. Het onderwerp is te behandelen in deze ene bijeenkomst of het is om te peilen of het onderwerp kan leiden tot een uitgebreider aanbod in het nieuwe jaar in de vorm van een netwerk of cursus.

Netwerkbijeenkomsten
Collega’s met eenzelfde taak, functie of groep delen informatie en leren van en met elkaar. De begeleider van de netwerken heeft een rol als voorzitter, de groep zelf bepaalt de inhoud van de agenda; waar willen we het over hebben, welke ontwikkelingen komen op ons af, etc.  Er wordt van jou als deelnemer een actieve houding verwacht; de ene keer kom je informatie halen, de andere keer breng je informatie in. Het wel of niet slagen van het netwerk is dus mede afhankelijk van je eigen attitude.

Cursussen
Training gericht op kennis opdoen over een bepaald onderwerp.