Op 1 januari 2005 ontstond de Vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk na een besturenfusie van de Protestants Christelijke Schoolverenigingen van Barendrecht, Bolnes en Ridderkerk.

In 2003 hebben de drie besturen voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in Barendrecht, Ridderkerk en Bolnes een intentiebesluit genomen om te komen tot één grote organisatie.

In 2004 hebben de drie besturen van de verenigingen voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in Barendrecht, Bolnes en Ridderkerk het traject ingang gezet om onderzoek te doen naar de haalbaarheid en de mogelijkheden te komen tot één grote onderwijsorganisatie voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs. Bij dit onderzoek is onder meer aandacht besteed aan de financiële gevolgen van bestuurlijke schaalvergroting, aan het omgaan met de christelijke identiteit, aan de risico’s voor kleine organisaties als gevolg van de vergroting van de verantwoordelijkheden van schoolbesturen, aan het personeelsbeleid, aan taakverdeling tussen managementteam en schooldirecteuren en aan het naar de toekomst toe garanderen van de professionaliteit van zowel het onderwijs als de besturing daarvan. Na het positieve advies van de medezeggenschapsraden, hebben de drie besturen een stuurgroep ingesteld om – samen met een projectleider – het samenvoegingstraject te leiden.

Na een kick-off meeting voor alle bestuursleden, directies en medezeggenschapsleden in april 2004 zijn drie werkgroepen aan de slag gegaan om de voor het onderzoek van belang zijnde informatie te verzamelen en te analyseren. De werkgroepen hebben hiervoor een werkopdracht meegekregen.
De conclusies en afspraken van de werkgroepen zijn door de stuurgroep besproken en opgenomen in het Fusiedocument.

De stuurgroep heeft vastgesteld dat het onderzoek heeft uitgewezen dat de samenvoeging een duidelijke meerwaarde oplevert voor het christelijk onderwijs in Barendrecht en Ridderkerk. De besturen van de schoolverenigingen Barendrecht, Bolnes en Ridderkerk hebben in separaat belegde vergaderingen het Fusiedocument besproken en de conclusie van de stuurgroep overgenomen, met als uitgangspunt een voorgenomen besturenfusie per 1 januari 2005.

Per 11 juni 2019 is PCPO Barendrecht en Ridderkerk een stichting geworden.