GMR van PCPO zoekt: Ambtelijk secretaris

De GMR (Gezamenlijke MedezeggenschapsRaad) van de 11 basisscholen van PCPO Barendrecht en Ridderkerk is een belangrijk gesprekspartner voor de directeur-bestuurder (verder directeur) en de Raad van Toezicht (verder RvT) van PCPO. De GMR bestaat uit 1 ouder en 1 leerkracht van iedere school plus een secretaris en voorzitter. De GMR praat mee over het bovenschools beleid, zoals het bestuursformatieplan, het hoogbegaafdenbeleid, het strategisch meerjarenplan en allerlei andere actuele onderwerpen waarover ouders en leerkrachten van gedachten willen wisselen. Ook worden regelmatig sprekers uitgenodigd om de kennis van de GMR leden te vergroten. De GMR vergadert 6 keer per jaar in reguliere schoolweken. Vergaderingen vinden plaats van 19.30 tot ongeveer 21.30.

De voorzitter en secretaris werken nauw samen met de directeur van PCPO om de vergaderingen vlot en constructief te laten verlopen. De rol van de secretaris bestaat uit het voorbespreken en opstellen van de vergaderagenda met de voorzitter van de GMR en de directeur. Ook zorgt de secretaris dat de agenda, vergezeld van de vergaderstukken, tijdig wordt toegezonden aan de leden van de GMR. De secretaris notuleert de vergadering en verzorgt het verslag van de vergadering.

Hiernaast is de secretaris het aanspreekpunt voor zowel de GMR leden als de directeur en RvT voor het stroomlijnen van de onderlinge communicatie. Ook treedt de secretaris op als contactpersoon namens de GMR voor relaties, bijvoorbeeld wanneer trainingen voor de GMR leden moeten worden georganiseerd.

Wil je de GMR ondersteunen bij het uitvoeren van haar taken en de rol van secretaris op je nemen? Of wil je nadere informatie over deze rol? Neem dan contact op met Jeannette Buitendijk, voorzitter van de GMR, via e-mail naar jeannette.buitendijk@simpel.com.